Bạn có phải kẻ đạo đức giả không?

880 lượt chơi

Nếu trời đang mưa mà phải đi ra ngoài, bạn sẽ sử dụng chiếc ô nào dưới đây?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x