Bói bài Tarot: Kiếp này bạn phải thay ai trả nợ?

1201 lượt chơi

Kiếp này bạn phải trả nợ ân tình, nợ trách nhiệm cho nhiều người hay ngược lại, bạn đến để... thu nợ?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x