Chọn một trong 4 rương vàng và tìm hiểu xem điều gì đang chờ bạn ở phía trước

1315 lượt chơi

Có 4 cái rương trước mặt bạn. Bạn có thích thú và muốn biết điều gì trong đó không? Hãy chọn rương bạn muốn mở nhất!

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x