Chọn vị kem, đoán tính cách

3174 lượt chơi

Chocolate, vani hay dâu, bạn sẽ chọn vị nào? Điều ấy cho biết bạn có tính nghệ sỹ hay là một teen thích nổi loạn.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x