Kiểu người nào không nên kết thân, làm bạn vì sẽ gây hại cho bạn?

869 lượt chơi

Rút một lá bài để biết bạn không nên kết thân, gần gũi với loại bạn nào nhé!

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x