Trong cuộc sống này, bạn cảm thấy cô đơn, trống trải tới cỡ nào?

715 lượt chơi

Chọn một bà cụ trong ảnh mà theo bạn là người cô đơn nhất để tìm ra câu trả lời.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x