Bạn cho rằng ai đang đứng phía trên thềm, đáp án sẽ giúp bạn biết mình lý trí hay cảm xúc

552 lượt chơi

Nhìn vào bức tranh và xem ai đang là người đứng phía trên thềm.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x