Bạn có phải người thủ đoạn, giỏi tính kế hay không?

1055 lượt chơi

Trong bức tranh dưới đây, bạn sẽ bắn tên trộm nào đầu tiên?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x