Bạn ngây thơ, dễ tin người khác ở mức độ nào?

942 lượt chơi

Giả sử một trong bốn người dưới đây là kẻ bắt cóc. Hãy chọn kẻ mà bạn nghĩ có khả năng là kẻ giống người bắt cóc nhất.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x