Bạn sống dựa vào lý trí hay trực giác

2143 lượt chơi

Bằng cách so độ cao của tai với mắt là bạn đã có câu trả lời mình sống dựa vào sự thông minh, lý trí hay trực giác rồi đấy.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x