Bói bài Tarot: Người bạn thích sẽ chủ động tiếp cận bạn trong thời gian tới?

2806 lượt chơi

Rút một lá bài để biết người bạn đang thầm thương trộm nhớ có chủ động liên hệ với bạn hay không.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x