Cách nhìn của bạn về hai chữ "số phận"

3318 lượt chơi

Bạn tin rằng con người sinh ra đều có số mệnh định sẵn hay ngược lại, cho rằng số phận là do con người tạo nên?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x