Đối diện với thế giới bên ngoài bạn đeo bộ mặt nào?

1622 lượt chơi

Khi đối diện với thế giới bên ngoài, bộ mặt mà bạn sử dụng là gì? Là chính con người bạn hay là bản ngã khác?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x