Sức sát thương từ lời nói dối của bạn

1969 lượt chơi

Nhiều khi, lời nói dối của bạn khiến người khác tổn thương nhiều hơn bạn nghĩ. Còn mức độ đến mức nào thì để quiz sau cho bạn câu trả lời nhé.

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x