Thói xấu trong giao tiếp của bạn là gì?

3191 lượt chơi

Đó là ăn nói tùy tiện, cố chấp hay không biết dẫn dắt...

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x