Thói xấu trong giao tiếp của bạn là gì?

2516 lượt chơi

Đó là ăn nói tùy tiện, cố chấp hay không biết dẫn dắt...

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận