Trình độ nói dối của bạn đến mức nào?

976 lượt chơi

Bạn đã đạt tới mức độ nói dối không chớp mắt hay chỉ mới nói ra đã bị mọi người vạch trần?

Làm Quiz
1

Đang tính toán....

Bình luận

x